Facebook

Sekwencyjny reaktor SBR w oczyszczalniach Roth Micro-Step

SI_05_2015Cechą wspólną oczyszczalni Roth pracujących w technologii reaktora SBR (Sequencing Batch Reactor) – jest przede wszystkim wykorzystanie osadu czynnego do biologicznego oczyszczania ścieków. Dodatkowo, biologiczne oczyszczanie i oddzielanie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków zachodzi w jednym zbiorniku. SBR zapewnia również przebieg kolejno następujących faz oczyszczania w określonym czasie.

Micro-Step Twinbloc firmy Roth to w pełni biologiczna, hybrydowa oczyszczalnia ścieków, która łączy wykorzystanie osadu czynnego oraz złoża nieruchomego. Rozwiązanie przeznaczone jest do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych i występuje w zestawach do czterech, sześciu, ośmiu i dwunastu mieszkańców. Procesy technologiczne w oczyszczalni są realizowane w reaktorze SBR.
Zastosowanie SBR jest przydatne szczególnie do oczyszczania ścieków o dużej zmienności ilościowej i jakościowej, występujących w gospodarstwach domowych. Oczyszczalnia jest urządzeniem z eliminacją węgla oraz dodatkową nitryfikacją, co zapewnia klasę C i N oczyszczania wody na odpływie. Micro-Step Twinbloc zachowuje swoją sprawność przy redukcji węgla oraz nitryfikacji także przy ujemnych temperaturach.

Rys. 1. Micro-Step Twinbloc firmy Roth – biologiczna, hybrydowa oczyszczalnia ścieków

Rys. 1. Micro-Step Twinbloc firmy Roth – biologiczna, hybrydowa oczyszczalnia ścieków

Micro-Step Twinbloc – budowa

Urządzenie Micro-Step Twinbloc na bazie zbiornika Twinbloc z PEHD (odpowiednio jeden zbiornik 5000 l dla zestawu 4/6 osób oraz dwa zbiorniki dla 8/12 osób) składa się z trzech komór oczyszczania.

Komora I – wstępne oczyszczanie ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania
Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego są odprowadzane do komory wstępnego oczyszczania. W niej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Równocześnie stanowi ona obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia ilości użytkowników oczyszczalni. Ścieki poddane wstępnej obróbce zostają wprowadzone poprzez sterowany czasowo podnośnik pneumatyczny w kilku równych partiach do biologicznej części zbiornika.

Komora II – biologiczne oczyszczanie z rurowym napowietrzaczem i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania
Poprzez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie, kilka razy dziennie, poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się populacji mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zanurzonego złoża nieruchomego, składający się z dużej ilości profilowanych wielkopowierzchniowych płaszczyzn z tworzywa sztucznego, zapewnia dodatkową powierzchnię do porastania aktywnych mikroorganizmów podczas oczyszczania ścieków. Nagromadzony osad czynny doprowadzany jest mechanicznie do nisko położonego napowietrzacza rurowego. Podczas ponownego uruchomienia procesu napowietrzania osad czynny zostaje ponownie wprawiony w ruch i w ten sposób wyeliminowane zostają hydrauliczne obszary martwe oraz odkładania się osadów przefermentowanych.
Na etapie biologicznym zainstalowany jest pneumatyczny podnośnik cieczy, przy pomocy którego zbędna masa czynna recyrkuluje ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną energetycznie dmuchawę membranową. Funkcje te są realizowane przez układ sterowania Unit. Mieszanka ścieków i osadu płynie następnie swobodnie przez rurę zanurzeniową do oczyszczania wtórnego.

Komora III – wtórne oczyszczanie
Strefa oczyszczania wtórnego zbudowana jest dwustopniowo i odseparowana od strefy biologicznej ścianą oddzielającą. W etapie pierwszym następuje sedymentacja biomasy. Ponieważ komora nie jest napowietrzana, substancje te mogą bez problemu osadzać się na dnie. Drugi etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Rys. 2.  Biologiczna  oczyszczalnia ścieków Micro-Step Compact

Rys. 2. Biologiczna oczyszczalnia ścieków Micro-Step Compact

Oczyszczalnia Micro-Step Compact

Micro-Step Compact firmy Roth to w pełni biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii osadu czynnego w reaktorze SBR. Urządzenie jest dostępne w zestawach do pięciu i ośmiu mieszkańców. Oczyszczalnia jest urządzeniem z eliminacją węgla i dodatkową denitryfikacją, co zapewnia klasę wody na odpływie C i D.
Model, na bazie zbiornika Compact (dwa zbiorniki 2200 l każdy dla zestawu do pięciu osób oraz trzy zbiorniki dla ośmiu osób), realizuje cykl oczyszczania w pięciu fazach.

Faza I, II: zasilanie i napowietrzanie
Po dopływie surowych ścieków z budynku następuje ich wstępne oddzielenie. W kolejnym kroku wstępnie oddzielone ścieki (pływające od opadających) transportowane są przez syfon do reaktora SBR przy udziale pompy ciśnieniowej. Równocześnie ścieki są wzbogacane tlenem i wprowadzane w obieg przez talerzowy napowietrzacz. Tworzące się w wyniku tego procesu mikroorganizmy realizują biologiczne oczyszczanie ścieków na zasadzie osadu czynnego.

Faza III: recyrkulacja osadu
W tej fazie przez krótki czas część nadmiaru osadu recyrkuluje przez syfon do osadnika wstępnego przy udziale pompy ciśnieniowej.

Faza IV: sedymentacja
W fazie sedymentacji napowietrzanie zostaje wyłączone. Osad znajdujący się w instalacji opada na dno. W górnej strefie reaktora SBR powstaje obszar czystej wody.

Faza V: odprowadzenie czystej wody
Ze strefy czystej wody oczyszczone ścieki odprowadzane są na zewnątrz poprzez syfon przy udziale pompy ciśnieniowej. Nadwyżka osadu transportowana z reaktora SBR do osadnika wstępnego jest usuwana co jakiś czas – podczas kontroli serwisowych. Czas cyklu, w którym przebiegają poszczególne procesy wynosi 8 godzin, zatem w ciągu jednej doby występują trzy cykle.

Podsumowanie

Prawidłowa eksploatacja biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków Micro-Step firmy Roth oraz przestrzeganie wytycznych producenta dotyczących zasad korzystania z urządzeń zapewnia otrzymanie wody na odpływie o parametrach odpowiadających najwyższym dopuszczalnym wartościom wskaźników zanieczyszczeń – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zestawy oczyszczalni zostały skontrolowane w notyfikowanym laboratorium na zgodność z normą zharmonizowaną EN 12566-3 z oznakowaniem CE w zakresie sprawności oczyszczania, wodoszczelności, stabilności oraz wytrzymałości. Producent zapewnia okres gwarancji wynoszący 20 lat dla zbiornika oczyszczalni Twinbloc oraz 10 lat dla zbiornika oczyszczalni Compact.

Justyna Pytkowska
Autorka jest specjalistką
ds. technicznych w firmie Roth

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas