Facebook

Termostatyczne zawory mieszające Brava-Mix firmy Oventrop

SI_07_08_2015Termostatyczne zawory mieszające używane w instalacji ciepłej wody użytkowej to armatura, której zadaniem jest zapewnienie na wylewce wypływu wody o zmiennym wydatku (regulowanym przez użytkownika), ale o stałej temperaturze (zadanej przez administrującego instalacją). Zawory Brava-Mix to rozwiązanie tego typu oferowane przez firmę Oventrop.

Wymagane parametry wynikowe na wylocie kranu/wylewki ciepłej wody powinny pozostawać na ustalonych poziomach niezależnie od zmieniających się (w określonych zakresach) parametrów na zasilaniu od strony zimnej i ciepłej. Określone zakresy oznaczają, że do króćców dolotowych mieszacza muszą być podłączone rury o odpowiedniej średnicy dostarczające wodę zimną i gorącą o:
• wystarczającej temperaturze,
• wystarczającym wydatku,
• pod wyrównanym ciśnieniem,
• przy zachowaniu górnej granicy bezpieczeństwa dla temperatury i ciśnienia.
Spełnienie wszystkich wymienionych warunków jest wspólnym zadaniem projektanta, wykonawcy i osób odpowiedzialnych za eksploatację instalacji.

Rys. 1 Brava-Mix – mieszacz termostatyczny Oventrop do c.w.u.

Rys. 1 Brava-Mix – mieszacz termostatyczny Oventrop do c.w.u.

Zawory Brava-Mix

Do ustawienia odpowiedniej temperatury zmieszania służy pokrętło zaworu. Zakresy regulacji zależą od wybranego produktu (np. od 30 do 65oC). Element termostatyczny charakteryzuje się wysoką czułością, co pozwala zapewnić wysoką sprawność regulacji również przy małych przepływach. Nastawiona wartość może zostać zablokowana i zaplombowana w celu ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych.

Rys. 2. Schemat ideowy instalacji z mieszaczem termostatycznym zamontowanym w kotłowni  za biwalentnym zasobnikiem ciepłej wody

Rys. 2. Schemat ideowy instalacji z mieszaczem termostatycznym zamontowanym w kotłowni za biwalentnym zasobnikiem ciepłej wody

Działanie
Woda zmieszana opływa element termostatyczny zintegrowany w zaworze tak, że możliwe jest uzyskanie stałej temperatury wypływającej wody. Element termostatyczny koryguje na bieżąco natężenie strumieni przepływającej zimnej i gorącej wody, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dokładną regulację temperatury wynikowej.
Mieszacze termostatyczne są wyposażone w tzw. blokadę antyoparzeniową, czyli funkcję mającą na celu ochronę użytkownika instalacji przed groźbą poparzenia wskutek kontaktu skóry z wodą o zbyt wysokiej temperaturze. W przypadku zaniku zimnej wody w instalacji, wypływ wody z mieszacza jest samoczynnie odcinany.

Zastosowanie

Głównym obszarem zastosowania termostatycznych zaworów mieszających są instalacje wody użytkowej. W zależności od specyfiki instalacji i sposobu korzystania z niej, można wyróżnić kilka schematów zabudowy mieszaczy:
Na przewodzie wody użytkowej
Pierwsza możliwość to umieszczenie zaworu na przewodzie wody użytkowej, za wymiennikiem ciepła, kotłem lub podgrzewaczem, w celu zmieszania wody i uzyskania odpowiedniej temperatury na potrzeby całego budynku lub całej instalacji (rys. 2).
Zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego jest niekiedy wręcz konieczne, np. w instalacjach z solarnym podgrzewem wody. W biwalentym zasobniku wody użytkowej – w zależności od warunków atmosferycznych – temperatura wody może dochodzić do 100oC. Jest to zbyt wysoki poziom, aby bez domieszania wody o niższej temperaturze można było wprowadzić ją do instalacji wody użytkowej.

Rys. 3. Schemat ideowy, w której mieszacz termostatyczny zamontowany jest bezpośrednio przed punktem czerpalnym

Rys. 3. Schemat ideowy, w której mieszacz termostatyczny zamontowany jest bezpośrednio przed punktem czerpalnym

Przed kilkoma punktami czerpalnymi
Druga opcja to montaż zaworu przed kilkoma punktami czerpalnymi, np. w szachcie przed pokojem hotelowym, salą szpitalną itp. Celowość takiego rozwiązania można wytłumaczyć w prosty sposób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w instalacji ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej np. w obiektach użyteczności publicznej powinna być przeprowadzana okresowa dezynfekcja termiczna. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych obiektów – ze względu na dużą objętość wodną rur i armatury, a tym samym duże ryzyko kolonizacji bakteriami Legionella i innymi. Również w obiektach mieszkalnych zaleca się przeprowadzanie dezynfekcji termicznej czynnikiem o odpowiedniej temperaturze (nie niższej niż 70oC). Wykonawcy i nadzorujący eksploatację instalacji c.w.u. programują jej dezynfekcję zazwyczaj w porze nocnej. W hotelu bądź szpitalu nie można jednak wykluczyć sytuacji, że goście lub pacjenci będą korzystali z instalacji również w nocy. Zawory mieszające Brava Mix zamontowane bezpośrednio przed salą szpitalną lub pokojem hotelowym istotnie podnoszą poziom ochrony przed poparzeniem, również w trakcie odbywającej się dezynfekcji lub w razie braku dopływu zimnej wody.

Rys. 4. Przykłady zastosowania mieszaczy termostatycznych w instalacjach grzewczych

Rys. 4. Przykłady zastosowania mieszaczy termostatycznych w instalacjach grzewczych

Przed umywalką
To zastosowanie (rys. 3) wykorzystywane jest np. w żłobkach i obiektach o podobnym zastosowaniu, w których wymagana jest odpowiednio niska temperatura zmieszania w konkretnym punkcie czerpalnym.

Instalacje grzewcze
Dodatkowym polem zastosowania termostatycznych zaworów mieszających mogą być instalacje grzewcze. Mieszacz bywa w nich czasami stosowany w roli ogranicznika temperatury w systemach ogrzewania płaszczyznowego (rys. 4).

Montaż

Dla zapewnienia prawidłowej pracy instalacji wyposażonych w termostatyczne zawory mieszające należy pamiętać o kilku aspektach montażu:
• woda gorąca na wlocie zaworu mieszającego musi być co najmniej 10oC cieplejsza od średniej temperatury wody na wylocie,
• woda zimna na wlocie zaworu mieszającego musi być co najmniej 10oC chłodniejsza od oczekiwanej temperatury zmieszania,
• ciśnienia na wlotach wody zimnej i gorącej powinny być na zbliżonym lub identycznym poziomie.
W razie silnego zmineralizowania wody w instalacji zaopatrzeniowej zaleca się – w celu ochrony armatury i rur przed uszkodzeniem, względnie przed zakłóceniami ich funkcjonalności – zastosowanie urządzeń uzdatniających. Dotyczy to zwłaszcza tzw. gorącej części instalacji, która jest narażona na osadzanie się kamienia znacznie bardziej, niż część zimna. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących norm i wymogów.
W przypadku montażu w instalacji z cyrkulacją zaleca się montaż zaworu stopowego (np. Oventrop, nr kat. 130 20 06-10), zapobiegającego wystąpieniu przepływu wody w niepożądanym kierunku. Na dopływie ciepłej i zimnej wody zaleca się również montaż filtrów siatkowych (Oventrop, nr kat. 112 00 06-10 względnie 112 10 06-10), które zapobiegną zakłóceniom pracy spowodowanym nieczystościami niesionymi przez wodę. W celu zapewnienia bieżącej kontroli temperatury wody zmieszanej można rozważyć montaż kształtki termostatycznej, wyposażonej w termometr.

Podsumowanie

Termostatyczne zawory mieszające (mieszacze) c.w.u. pojawiają się coraz częściej w projektach instalacjach zimnej i ciepłej wody, ponieważ ich zastosowanie jest ważnym warunkiem komfortu użytkownika instalacji i może mieć bezpośredni wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Doradcy techniczni firmy Oventrop oferują wsparcie zarówno w fazie koncepcji i projektowania układu, jak i w razie wystąpienia problemów w trakcie uruchomienia instalacji.

Opracowano
na podstawie materiałów
firmy Oventrop

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas