Facebook

Energooszczędny system wentylacji SupraBox Deluxe

Systemy Instalacyjne 06/2017Kompaktowe jednostki SupraBox Deluxe oferowane przez Grupę Rosenberg są przeznaczone do bezpośredniej instalacji w pomieszczeniach. Mogą być stosowane m.in. w salach szkoleniowych, pomieszczeniach konferencyjnych oraz w biurach i poczekalniach. Dzięki zintegrowanemu nawiewowi, jak również bezpośredniemu odprowadzaniu zużytego powietrza poprzez jednostkę, nie jest wymagana instalacja dodatkowych kanałów wentylacyjnych. Automatyczne sterowanie centralą wentylacyjną pod względem koncentracji CO2 w pomieszczeniu zapewnia optymalną jakość powietrza, a tym samym najwyższy komfort.

Dostępne są dwie wielkości urządzeń (rys. 1), zależnie od szacowanej ilości osób przebywających w danym pomieszczeniu. Obie charakteryzują się niskim poziomem hałasu wynoszącym 35 dB (A) w odległości 1 m, stwarzając optymalne warunki do pracy.

Rys. 1. Centrale kompaktowe SupraBox Deluxe

Wentylacja wyporowa
Obie jednostki typu SupraBox Deluxe przeznaczone są do zdecentralizowanej wentylacji pomieszczeń. Zapobiegają powstawaniu przeciągów, gwarantując równomierne rozprowadzenie powietrza dzięki zintegrowanemu nawiewowi wyporowemu. System nawiewu wyporowego, według PN-EN 13779, jest dwa razy skuteczniejszy w porównaniu z systemami indukcyjnymi (mieszającymi) z wykorzystaniem anemostatów ściennych lub sufitowych. Ze względu na bardzo niską emisję hałasu (35 dB(A) w odległości 1 m), w pomieszczeniu panują komfortowe warunki do pracy lub wypoczynku.
Tabela 1, na podstawie PN-EN 15251:2012P, przedstawia zalecany poziom ciśnienia akustycznego, skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A, dla różnych środowisk wewnętrznych, zależnie od zastosowania.

Budowa urządzeń

Jednostki wentylacyjne SupraBox Deluxe to urządzenia stojące. Ze względu na bezpośredni odbiór zużytego powietrza z pomieszczenia przez centralę oraz zintegrowany nawiew wyporowy, w pomieszczeniu nie ma systemu kanałów łączących z wentylatornią (co eliminuje źródło hałasu i zwiększa bezpieczeństwo pożarowe). Urządzenia są fabrycznie okablowane i dostarczane jako urządzenia gotowe do podłączenia – Plug&Play.
Jednostki SupraBox Deluxe zostały specjalnie zaprojektowane do bezpośredniej instalacji w pomieszczeniu. System ten opiera się na zaawansowanej koncepcji wentylacji, dzięki której osoby przebywające w pomieszczeniu oraz właściciele / inwestorzy budynków odnoszą wymierne korzyści. Eliminuje przeciągi i zapewnia równomierny rozdział powietrza wykorzystując zintegrowany nawiew wyporowy. Wbudowane tłumiki na nawiewie i wywiewie stanowią gwarancję niskiego poziomu hałasu. W odległości 1 m nie przekracza on 35 dB (A) przy przepływach nominalnych central (odpowiednio 500 m3/h i 750 m3/h), dzięki czemu pracujące urządzenie nie przeszkadza w prowadzeniu spotkań / szkoleń w pomieszczeniu.
SupraBox Deluxe są bardzo dobrym rozwiązaniem do wentylacji pomieszczeń o stosunkowo dużej objętości, jak klasy, sale seminaryjne, biura, pomieszczenia konferencyjne czy salony.
Typoszereg urządzeń SupraBox Deluxe został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi aktualnie standardami bezpieczeństwa i higieny. Gładka obudowa wykonana z paneli o podwójnych ściankach zapewnia odporność na gromadzenie się zanieczyszczeń i łatwość utrzymania w czystości.

Sterowanie czujnikiem CO2
Jednostki SupraBox Deluxe pracują płynnie w trybie automatycznym dbając o to, aby nie zostało przekroczone w pomieszczeniu dopuszczalne stężenie CO2 wynoszące 1000 ppm (ppm: parts per milion – tutaj: liczba cząsteczek CO2 przypadająca na milion cząsteczek powietrza).
Sterowanie ilością dostarczanego świeżego powietrza odbywa się przy pomocy czujnika CO2. Jeśli w pomieszczeniu nie przebywają ludzie (emitujący dwutlenek węgla na skutek naturalnych procesów metabolicznych), urządzenie wyłącza się samoczynnie, zapobiegając niepotrzebnemu zużyciu energii. W razie potrzeby, na panelu sterowania znajdującym się przy urządzeniu, można nastawić tryb sterowania ręcznego, który umożliwia wybór jednego z trzech poziomów wydajności.

Zintegrowane obejście (bypass)
Oba modele central wentylacyjnych zostały wyposażone w zintegrowane, stałe obejście, dzięki któremu możliwe jest obniżenie temperatury w pomieszczeniu (tzw. swobodne chłodzenie, ang. free-cooling). Funkcję tę wykorzystuje się zazwyczaj latem w godzinach porannych oraz nocą, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa.

Efektywność energetyczna
Wysokowydajny odzysk ciepła i energooszczędne wentylatory Rosenberg wykonane w najnowszej technologii EC sprawiają, że centrale SupraBox Deluxe należą do czołówki najbardziej energooszczędnych systemów wentylacji. Zaawansowany, zintegrowany system odszraniania wymiennika eliminuje konieczność montażu nagrzewnicy wstępnej i wtórnej.

Montaż
Urządzenie jest wolnostojące. Łatwe do montażu zarówno w nowych, jak i istniejących obiektach. Jest dostarczane w pełni okablowane i gotowe do podłączenia (Plug&Play). Indywidualnie regulowane dysze nawiewne (płyta dysz zintegrowana z urządzeniem) dają wiele możliwości ustawienia jednostki w pomieszczeniu. W zależności od zlokalizowania przestrzennego zalecane są odpowiednie ustawienia dysz (szczegóły w DTR urządzenia).
Dla zapewnienia najwyższej jakości powietrza centrala kompaktowa SupraBox Deluxe nie wymaga systemu kanałów łączących z wentylatornią, nie są również konieczne dodatkowe urządzenia tłumiące. Niezależność jednostki zwiększa również bezpieczeństwo pożarowe (brak możliwości rozprzestrzeniania się pożaru poprzez system kanałów).

Rys. 2. Zasada działania: świeże powietrze nawiewane jest dołem, nad podłogą, następnie wznosi się i jest odbierane z powrotem u góry

Wentylacja wyporowa

Świeże powietrze nawiewane jest do pomieszczenia z niską prędkością na poziomie podłogi (rys. 2). Rozchodząc się równomiernie dołem zostaje następnie ogrzane przez osoby przebywające w pomieszczeniu (źródła emitujące ciepło) i unosi się do góry (pasywny system wentylacji). W ten sposób do każdej osoby w pomieszczeniu dociera świeże, wolne od zanieczyszczeń powietrze. Ciepłe i zużyte powietrze przemieszcza się dalej pod sufit skąd zostaje zassane przez kratkę wlotową znajdującą się w górnej części urządzenia i usunięte na zewnątrz. Wentylacja realizowana jest w trybie automatycznym, a sterowanie nawiewem świeżego powietrza odbywa się z wykorzystaniem czujnika CO2 monitorującego stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu.
Czujnik CO2 dostarczany jest wraz z urządzeniem. Oprócz trybu automatycznego i ręcznego dostępna jest również funkcja „Kontrolowane obniżanie temperatury / tryb letni” i „Obniżenie nocne”.
Zależnie od przeznaczenia, warunkowanego docelową ilością osób korzystających z pomieszczenia, dostępne są dwa modele central:
• o wydajności 500 m3/h, z przyłączem pionowym (V);
• o wydajności 750 m3/h z przyłączem poziomym (H).
W centrali SupraBox Deluxe 500V króćce powietrza świeżego i usuwanego znajdują się w górnej części urządzenia i skierowane są pionowo do góry. Model 750H posiada je z boku w poziomie. Zaprojektowane wymiary króćców zapewniają prędkość przepływu poniżej 3 m/s. Króćce podłącza się bezpośrednio do czerpni / wyrzutni zamontowanej w ścianie zewnętrznej.

Podstawowe zalety wentylacji wyporowej
Zużyte powietrze stopniowo wypierane jest przez napływające z niską prędkością świeże powietrze. Tym samym jakość powietrza zapewniana przez wentylację wyporową w strefie przebywania ludzi jest dużo wyższa niż przy wentylacji mieszającej. Zgodnie z normą VDI 6022 część 3 ilość powietrza zewnętrznego przy zastosowaniu wentylacji wyporowej może być mniejsza nawet o 30% w porównaniu z wentylacją mieszającą, zapewniając w pomieszczeniu jednakową lub lepszą jakość powietrza. Tym samym SupraBox Deluxe może zapewnić najwyższą jakość powietrza pracując z niższą wydajnością przepływu i mniejszą prędkością nawiewu niż urządzenia wentylacji mieszającej (rys. 3a, 3b).

Rys.3a. Wentylacja wyporowa (konwekcja):
• efektywność wentylacji 2 (VDI 3804, PN-EN 13779),
• świeże powietrze jest rozprowadzane dołem, następnie unosi się na skutek konwekcji wywołanej oddziaływaniem znajdujących się w pomieszczeniu ludzi (źródeł ciepła). Zużyte powietrze wędruje pod sufit i jest usuwane,
• prędkość powietrza jest bardzo niska, w strefie przebywania ludzi niemierzalna. Brak przeciągów w pomieszczeniu,
• jakość powietrza w obszarze wdechu niemal bez zmian (zawsze świeże, filtrowane powietrze)

Rys. 3b. Wymuszone, turbulentne rozprowadzenie powietrza:
• efektywność wentylacji 1 (VDI 3804, PN-EN 13779),
• duża prędkość powietrza: prędkość na nawiewie w granicach 2 m/s
do 5 m/s. Maksymalna głębokość penetracji odpowiada 2- do 4-krotnej wysokości pomieszczenia,
• zanieczyszczenia i CO2 rozpraszane są turbulentnie po całym pomieszczeniu,
• jakość powietrza w pomieszczeniu odpowiada jakości powietrza wydychanego


Odzysk ciepła minimalizuje koszty ogrzewania

Stosowanie centrali SupraBox Deluxe, szczególnie w sezonie grzewczym, przynosi oszczędności energii i kosztów. Dzięki wentylacji mechanicznej do wszystkich osób dociera odpowiednia ilość świeżego powietrza. Można zrezygnować z wietrzenia przez otwieranie okien, podczas którego zimą ucieka cenne ciepło.
Wbudowany w urządzenie bardzo wydajny, przeciwprądowy wymiennik płytowy odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego i ogrzewa świeże powietrze nawiewane do pomieszczenia. Sprawność odzysku ciepła może przekroczyć nawet 90%.
Doświadczenia z modernizacji szkół pokazują, że zużycie energii może zostać w znacznym stopniu ograniczone. Jeśli powietrze w pomieszczeniu przed rozpoczęciem zajęć jest wstępnie podgrzane do 22oC, to odzysk ciepła z powietrza i promieniowania ciepła przez uczniów wystarcza do utrzymania temperatury na komfortowym poziomie. Dogrzewanie można zazwyczaj pominąć.
Przy zbyt niskiej temperaturze w pomieszczeniu i jednocześnie niskiej temperaturze powietrza nawiewanego, można zastosować opcjonalnie dodatkowy element grzewczy.
Oba modele central można wyposażyć w nagrzewnicę elektryczną (PTC). Element ten może być zamontowany w dowolnym momencie (doposażenie) i połączony z automatyką.

Rys. 4. Centrala SupraBox Deluxe 500V została nagrodzona na konkursie dla innowacyjnych produktów z dziedziny techniki, sportu i stylu życia Plus X Award

Komponenty, budowa
Do odzysku ciepła wykorzystywane są wysokoefektywne, przeciwprądowe wymienniki płytowe. Napęd wentylatorów centrali SupraBox Deluxe stanowią energooszczędne silniki najnowszej technologii EC.
Wbudowane tłumiki na nawiewie i wywiewie oraz izolowana akustycznie obudowa (500V – 40 mm; 750H – 60 mm) zapewniają cichą pracę urządzenia. Przepustnice wyposażone są w siłowniki. W standardzie dostarczany jest również filtr powietrza świeżego klasy F7 i powietrza usuwanego z pomieszczenia klasy M5. Konstrukcja urządzenia umożliwia także zastosowanie dodatkowych filtrów. Wraz z centralą dostarczany jest panel umożliwiający sterowanie pracą urządzenia.
Przewidziane dodatkowo standardowe akcesoria to wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia oraz czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik CO2 (do zamontowania w pomieszczeniu).
Zastosowane w modelu 500V drzwi frontowe mające charakter dekoracyjny z estetycznie perforowanym wzorem nie występują w modelu 750H w standardzie. Dostępne są wyłącznie opcjonalnie jako wyposażenie dodatkowe.

SupraBox Deluxe 500 V nagrodzona na Plus X Award
W ramach konkursu Plus X Award Centrala SupraBox Deluxe 500 V otrzymała kilka nagród.
Została doceniona w czterech (z siedmiu możliwych) kategoriach: innowacyjność, wysoka jakość, funkcjonalność i ekologia. Ponadto jury konkursu PlusX Award przyznało SupraBox Deluxe 500 V jako najlepszej wentylacyjnej centrali kompaktowej etykietę „Najlepszy Produkt Roku 2013” (rys. 4).

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Rosenberg

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas