Facebook

Zawory Schell z blokadą strumienia zwrotnego

SI_02_2015Przy projektowaniu instalacji wodnej ważne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej dystrybucji wody, lecz również zastosowanie właściwych zabezpieczeń gwarantujących czystość wody w instalacji. Zawory Schell z blokadą strumienia zwrotnego eliminują ryzyko wtórnego skażenia instalacji i pozwalają na bezpieczne korzystanie z wody pitnej.

Wymóg stosowania odpowiednich zabezpieczeń w instalacji wodnej wynika z normy EN 1717, która dotyczy ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i określa wymagania w zakresie urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. Do przepływu zwrotnego może dojść np. w momencie spadku ciśnienia w instalacji w wyniku awarii, takiej jak pęknięcie rury. Podciśnienie panujące w instalacji powoduje, że zużyta woda w punkcie odbioru zostaje wtórnie wtłoczona do wodociągu, co może skutkować jego lokalnym zanieczyszczeniem i obniżeniem jakości wody pitnej. Pełny program zaworów antyskażeniowych Schell obejmuje armaturę do wszystkich ważnych instalacji domowych.

Rys. 1. Zawór kombinowany Schell Comfort

Rys. 1. Zawór kombinowany Schell Comfort

Rodzaje zanieczyszczeń

Od 2012 roku każdy nowy budynek musi być zaopatrzony w instalację z odpowiednimi zaworami antyskażeniowymi. Ich zły dobór lub awaria może skutkować niekontrolowanym przedostaniem się potencjalnie szkodliwych płynów do wodociągu, dlatego wszystkie urządzenia tego typu powinny być poddawane okresowym przeglądom. Norma EN 1717 wymienia pięć kategorii substancji zanieczyszczających wodę. Kategoria pierwsza to woda pitna nie stanowiąca żadnego zagrożenia dla zdrowia. W grupie drugiej występują płyny zdatne do konsumpcji, jak kawa, herbata czy soki, które nie są groźne dla zdrowia, jednak mogą spowodować zmianę koloru, zapachu i smaku wody. Kategoria trzecia obejmuje substancje, które mogą potencjalnie zaszkodzić zdrowiu, w tym środki służące dezynfekcji, płyny do płukania i proszki. Natomiast kategoria czwarta i piąta to substancje toksyczne i rakotwórcze pochodzenia przemysłowego oraz płyny skażone mikrobiologicznie. W zależności od rodzaju skażenia skutkuje ono zamknięciem wodociągu i koniecznością jego czyszczenia, co pociąga za sobą duże koszty.

Rys. 2. Zawór Schell Comfort z filtrem

Rys. 2. Zawór Schell Comfort z filtrem

Armatura antyskażeniowa Schell

Wprowadzenia zanieczyszczeń do rurociągów można uniknąć stosując odpowiednie zawory antyskażeniowe, takie jak np. rozwiązania firmy Schell. Armatura ta jest wyposażona w trwałe i skuteczne urządzenia zabezpieczające, a jej jakość jest potwierdzona certyfikatem DVGW (Niemieckie Stowarzyszenie Branżowe Gaz i Woda). Urządzenia zabezpieczające Schell występują jako oddzielna armatura lub jej element. W ofercie występuje armatura pełniąca funkcję przerywacza próżni (DA odmiany C), zaworu zwrotnego bez możliwości nadzoru (EB), zaworu zwrotnego przeciwskażeniowego z przerywaczem próżni (HD), a także automatyczny przełącznik natrysku. Przerywacz próżni w momencie spadku ciśnienia otwiera się automatycznie, uniemożliwiając powstanie różnicy ciśnień w kierunku dopływu. Z kolei zawór zwrotny pozostaje zamknięty w momencie wystąpienia przepływu wody w odwrotnym kierunku. W ten sposób działa na przykład kombinowany zawór kątowy Schell Comfort (rys. 1), który dodatkowo pozwala na podłączenie pralki i armatury czerpalnej z jednego podejścia instalacyjnego. Armatura z grupy EB, jak na przykład zawór Schell Comfort, posiada podwójną blokadę przepływu zwrotnego – takie urządzenia są wymagane np. w przypadku baterii z wyciąganym wężem. Dla niektórych zastosowań może występować konieczność stosowania kombinacji poszczególnych rozwiązań. Armatura Schell może ponadto chronić nie tylko wodociąg, lecz również armaturę sanitarną przed uszkodzeniem. Zawór Schell Comfort z filtrem o dokładności 0,1 mm (rys. 2) zatrzymuje zanieczyszczenia z wodociągu, uniemożliwiając ich przedostawanie się do mechanizmu baterii. Dodatkowo opcja regulacji przepływu pozwala na wstępne ograniczenie zużycia wody, pozwalając na jej oszczędność.

Ceny urządzeń
Regulacyjny zawór kątowy Schell Comfort z filtrem normalnym 100 mm i blokadą strumienia zwrotnego – cena katalogowa netto: 130,70 zł.
Zawór kombinowany Schell Comfort z blokadą strumienia zwrotnego – cena katalogowa netto: od 61,26 do 98,96 zł.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Schell

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas