Facebook

Sprzedaż Apatora znacząco rośnie

SI_06_2015W pierwszym kwartale 2015 r. Grupa Apator odnotowała istotny wzrost przychodów. Wyższej sprzedaży towarzyszył jednak spadek marż, co zaowocowało wypracowaniem wyniku finansowego porównywalnego z rezultatem sprzed roku. Mimo to zarząd Apatora nie widzi zagrożeń dla realizacji planu finansowego za rok bieżący.

Skonsolidowane przychody Grupy Apator ze sprzedaży w pierwszym kwartale wzrosły rok do roku o 17,6% i osiągnęły poziom 180,9 mln zł. Do głównych czynników wzrostu zaliczyć należy wpływ konsolidacji wyników Apator Elkomtech (spółka nie była objęta konsolidacją w pierwszym kwartale 2014 r.). Ponadto istotne zwiększenie sprzedaży odnotowano w liniach opomiarowania energii elektrycznej oraz gazu. Podwyż-szenie udziału sprzedaży niskomarżowych produktów segmentu opomiarowania istotnie zaważyło na wynikach pierwszego kwartału, przy czym zarząd oczekuje, iż – zważywszy na sezonowość poszczególnych segmentów/linii biznesowych – poziom rentowności w sprawozdaniu skonsolidowanym w kolejnych kwartałach powinien ulec poprawie.
Istotny pozytywny wpływ na osiągnięcia finansowe miały tak-że linie opomiarowania wody i ciepła (Grupa Apator Powogaz) i gazu (Grupa Apator Metrix), a także segment automatyzacji pracy sieci (łącznie wyniki Apator Elkomtech oraz linii aparatury łączeniowej). Zarząd Apatora oczekuje, iż w całym 2015 roku właśnie w tych obszarach biznesowych wypracowane zostanie gros wyników grupy kapitałowej.
Zysk netto za pierwsze trzy miesiące tego roku był porównywalny z wynikiem sprzed roku. Wyniósł on 16,7 mln zł i był niższy o 1%.

Czynniki obniżające rentowność

Do czynników obniżających rentowność w ujęciu skonsolidowanym należy zaliczyć sytuację w obszarze opomiarowania energii elektrycznej. Stosunkowo niewielki udział sprzedaży liczników inteligentnych (Smart City Wrocław) oraz istotny wzrost konkurencji i spadek średnich cen w segmencie liczników komunalnych, przy stosunkowo niewielkim eksporcie, znajdują swoje odzwierciedlenie w spadku marż – trendzie kontynuowanym z lat ubiegłych. Zarząd Apatora przygotował i rozpoczął wdrożenie planu prowadzącego do obniżki kosztów i optymalizacji procesów produkcyjnych. Działania te powinny zapewnić realizację planu finansowego w tym obszarze do końca bieżącego roku.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na osłabienie marż ujętym w sprawozdaniu skonsolidowanym jest sytuacja w obszarze usług teleinformatycznych (Apator Rector). Działania naprawcze, mające na celu zapewnienie terminowej realizacji kontraktów długoterminowych oraz powrót do nowej kontraktacji, są prowadzone od początku tego roku. Rok 2015 będzie dla Apator Rector rokiem przejściowym, a zarząd Apatora oczekuje, iż spółka powinna istotnie poprawić wyniki finansowe już w roku 2016.
Ponadto na osiągnięcia finansowe grupy kapitałowej wpływ miały słabsze wyniki dostarczone przez spółki non-core.

PRZYCHODY GRUPY APATOR (w mln zł)

PRZYCHODY GRUPY APATOR (w mln zł)

Dobre perspektywy na przyszłość

Zdaniem zarządu perspektywy rozwoju we wszystkich kluczowych obszarach pozostają bardzo dobre. Spółki grupy prowadzą prace rozwojowe mające na celu wzrost jakości portfela oferowanych produktów i usług, co powinno zapewnić lepszy dostęp do rynków Unii Europejskiej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na przejęcie 100% udziałów w GWI z Wielkiej Brytanii przez Apator Metrix oraz 100% udziałów w Miitors z Danii przez Apator Powogaz. Obydwie transakcje, pomimo ich ograniczonego wpływu na wyniki grupy w 2015 r., powinny znacząco przyczynić się do rozwoju i poprawy wyników w dłuższej perspektywie.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas