Facebook

Wymagania dla kotłów – nowelizacja rozporządzenia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska podpisał nowelę rozporządzenia dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Jego celem jest uszczelnienie obecnych przepisów i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych.

W 2017 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Regulacja jest jednym z elementów przyjętego przez rząd tzw. Programu „Czyste powietrze”. Rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawa restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Dotyczą one urządzeń do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Ponadto uregulowało krajowe wymagania dotyczące granicznych poziomów emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także zakazało stosowania rusztu awaryjnego.
Pierwsze oceny funkcjonowania rozporządzenia, jak i wynik przeprowadzonych konsultacji publicznych wskazały, że możliwe jest obchodzenie pierwotnych przepisów, m.in. wykorzystując wyłączenie dotyczące urządzeń wytwarzających ciepło na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz sprzętu na biomasę niedrzewną. W ten sposób wprowadzane są na rynek kotły, które nie spełniają wysokich standardów dotyczących emisji.

Jakie zmiany wprowadza nowela?

Nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie zakresu rozporządzenia na urządzenia na biomasę (bez zasilanych balotami słomy) oraz służące do ogrzewania wody użytkowej. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości wprowadzania tego typu wysokoemisyjnych kotłów do obrotu i wpłynie na poprawę jakości powietrza. W ramach nowelizacji zmodyfikowane zostało także pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowa rozszerzona definicja ma na celu przeciwdziałanie możliwości omijania przepisów i wprowadzania do obrotu urządzeń niespełniających wymagań poprzez m.in. aukcje internetowe czy też obrót na rynku wtórnym kotłów zmodyfikowanych.
Ponadto nowela zakłada wprowadzenie dodatkowych wymagań dla kotłów wielopaleniskowych. Dotyczą one obowiązku wyposażenia kotła z ręcznym zasilaniem paliwem w zbiornik akumulacyjny oraz wyposażenia go w systemy oczyszczania spalin.
Nowelizacja zawiera także doprecyzowanie obowiązku spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej, co będzie wprost zapisane w treści rozporządzenia. Projekt nowelizacji rozporządzenia został notyfikowany Komisji Europejskiej. Po wyznaczonym przez KE okresie obowiązkowego wstrzymania prac rozporządzenie zostało podpisane przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Środowiska.

Współpraca z Allegro

Pod koniec lutego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podpisało z firmą Allegro deklarację współpracy, która ma na celu ograniczenie internetowej sprzedaży kotłów niespełniających wymaganych prawem norm jakościowych. Sygnatariuszem porozumienia był także Polski Alarm Smogowy. Współpraca ma na celu przeciwdziałanie sprzedawania na platformie Allegro urządzeń przyczyniających się do nielegalnego zwiększania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W praktyce będzie to wyglądało tak, że Allegro ma reagować na informacje o pojawiających się na jego aukcjach urządzeniach niespełniających polskich norm. Informacje te będą przekazywane m.in. przez organizacje pozarządowe, takie jak np. Polski Alarm Smogowy.
Z obserwacji rynku kotłów wynika, że w sprzedaży stacjonarnej i internetowej w dalszym ciągu znajdują się urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Stanowią one znaczny odsetek ofert. Niestety wciąż pojawiają się podmioty, jak i osoby fizyczne, które próbują obchodzić istniejące przepisy. Dlatego tak cenna jest dla nas współpraca z Allegro – wiodącą platformą handlu internetowego w Polsce – podkreśla Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. Programu „Czyste Powietrze”.
Szacuje się, że na polski rynek rocznie trafia około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe. Dokładnych danych brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na około 20-25%.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas